Lente

Weidevogelbeheer

Weidevogelbeheer 2015

Voor onze leden die in 2015 aan weidevogelbeheer hebben gedaan: De uitbetaling van de ruige mest is in een aantal gevallen nog niet gedaan door RVO. Onze coordinator, Kees Mientjes, heeft contact hierover gehad met RVO. RVO zegt dat de uitbetaling dit jaar is opgesplitst en dat deze later komt. De meldingen van het uitrijden van ruige mest zijn door ANV Lingestreek goed verwerkt.

 

WEIDEVOGELBHEER 2014

De Provincie Gelderland heeft afgelopen september het Natuurbeheerplan 2014 vastgesteld. Hierin zijn een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t. het collectief weidevogelbeheer vastgelegd, nl.:

 1. Aflopende SAN-overeenkomsten worden alleen gecontinueerd in goed functionerende weidevogelgebieden.
   
 2. Het streven is gericht op het contracteren van minder laat maaipakketten. In het Natuurbeheerplan is daarom de mogelijkheid voor het afsluiten van pakketten met een maaidatum van 1 juli of later uitgesloten. Door maatwerk middels lastminutebeheer kan, wanneer de aanwezigheid van nesten of kuikens daar aanleiding toe geeft de maaidatum alsnog verlengd worden.
   
 3. De afgesloten pakketten legselbeheer dienen qua broedparendichtheid aan te sluiten bij de recent gesignaleerde dichtheden in de gebieden.

Dat heeft nogal wa consequenties voor perceelsbeheerders in de Randwijks Waarden, de Huissense Waard en de Wolfswaard. Als u het fijne daar van wilt weten, klik dan op WEIDEVOGELS 2014.

Op 2 december 2013 om 20.00u begint een informatieavond in het Verenigings- gebouw het Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik, bedoeld voor de gebieden:

 • Maurikse waard
 • Ommerense en Ingense veld
 • Zoelense veld
 • Tolle-waard
 • Eldikse veld

Perceelsbeheerders in die gebieden zijn van harte uitgenodigd deze voorlichtingsavond te bezoeken. In de overige gebieden zal eenzelfde voorlichtgsavond georganiseerd worden, maar de datum daarvan is nu nog niet bekend.

 

Algemene informatie WEIDEVOGELS

Nederland heeft middels het ondertekenen van internationale verdragen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, verplichitngen t.a.v. de intstandhouding van soorten en hun leefgebieden. In Nederland zijn deze verplichtingen grotendeels ingevuld via de aanwijzing van Natura2000 gebieden. Daarin is voor kwetsbare soorten vastgelegd welke aantallen duurzaam in stand moeten worden gehouden in deze gebieden. Akker- en weidevogels, maar ook de hamster zijn belangrijke diersoorten waar Nederland zich om bekommert.

 

Van de grutto, scholekster en kievit broeden naar schatting respectievelijk 40%, 28% en 11% van de Europese broedpopulaties! Nederland heeft dus een grote verantwoordelijkheid voor het instandhouden van de soort. Nederland heeft steeds zwaar ingezet op het agrarisch natuurbeheer. De verantwoordelijkheid voor natuurbeheer is voor een belangrijke taak van de provincies geworden, terwijl het voordien vooral een taak was van de rijksoverheid.

Gelden van de Europese, Nederlandse en Gelderse overheden zijn er beschikbaar voor boeren die daar op vrijwillige basis aandacht aan besteden, maar waarvan de acties ten koste gaan van de opbrengst van de percelen. Agrarische Natuur Verenigingen spelen daarbij een belangrijke rol om de verchillende beheertypen in ons werkgebied te organiseren in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Om als Agrarische NatuurVereniging Lingestreek opdrachten van overheden te mogen uitvoeren, moet zij SNL-gecertificeerd zijn. ANVL's landschapscoördinator Bert van Setten heeft daartoe een kwaliteitshandboek samengesteld, waarmee de ANVL zich kwalificeert voor de uitvoering van opdrachten op het gebied van weidevogelbeheer.

 

 

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland