Winter

Vereniging

Doel van ANV Lingestreek

Het doel van de vereniging is:

  1. het stimuleren dat de bewoners van het verenigingsgebied zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor duurzame versterking, behoud en beheer van de streekeigen natuur en landschapswaarden;
  2. het in en buiten rechte behartigen van de collectieve belangen van economische, sociale, culturele en/of maatschappelijke aard van al haar leden mede op agrarisch gebied;
  3. het op verzoek van een of meer van haar leden vertegenwoordigen van hen ter bescherming van hun rechtstreeks betrokken belang van economische, sociale, culturele en/of maatschappelijke aard mede op agrarisch gebied;
  4. het ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aan te gaan uit hoofde van (collectieve) overeenkomsten, zoals overeenkomsten met overheden en overeenkomsten die door de vereniging ter verwezenlijking van haar doelstelling als bedoeld in lid 2 van belang zijn of geacht kunnen zijn. De vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding ten behoeve van een lid vorderen, tenzij het lid zich daartegen verzet;

Kortom: ANV Lingestreek - voor 75% bestaande uit agrariërs - wil vooral boeren, die al eeuwenlang het landschap hebben gemaakt tot wat het nu is, interesseren en inzetten voor het beheer van het landschap. Landschap heeft onderhoud nodig. Waarom dat onderhoud niet laten uitvoeren door een beroepsgroep die daarmee de meeste ervaring heeft?

LOP

ANV Lingestreek beschik over een eigen LandschapsOnderhoudsPloeg (LOP) die sinds 2005 bestaat. Deze LOP is de uitvoerder van het landschapsonderhoud en doet dat in opdracht van bedrijven, overheden en particulieren. Zo is het knotten van wilgen een activitiet die vanaf het eerste uur wordt uitgevoerd. Daarnaast is de LOP bijvoorbeeld actief in het onderhoud van hoogstamboomgaarden en landschapselementen. Maar ook voor het onderhoud van een 'gewone' tuin zijn steken ze hun handen graag uit de mouwen. Binnen de LOP is er veel aandacht voor kennis en kunde, scholing is dan ook een belangrijk aspect. De leden van de LOP hebben dan ook een breed pakket aan certificaten op het gebied van flora en fauna, vca-groen en veilig werken langs de weg. Mocht u een klus hebben of u wilt gewoon meer informatie over de LOP, dan kunt u conatct opnemen met coordinator Corine Weiman, corine.weiman@anvlingestreek.nl of 06 44 68 21 51.

Historie ANV Lingestreek

Het begon met een initiatiefgroep, bestaande uit LTO-bestuursleden, aangevuld met Cees de Vos van de Rabo. Dat was in 1998. De jaren 1999 en 2000 zijn door Evert Reijers en Cees de Vos vooral gebruikt voor lezingen, keukentafelgesprekken en het vinden van een mogeleijke voorzitter en overige bestuursleden, maar voorlopig actief als initiatiefgroep.

Op 31 oktober 2001 komt de initiatiefgroep bijeen, die tot oprichting leidde van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer ‘Lingestreek’. De initiatiefgroep bestaat inmiddels uit: Evert Reijers, Henk Mulder, Kees de Wit, Gerrit van Manen en Cees de Vos. Later komt daarbij, wethouder van Heteren, Arnold Peters. Al in de eerste bijeenkomst wordt besloten om de oud-dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland te vragen om het voorzitterschap op zich te nemen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want Hans van Leeuwen had het de provincie nogal moeilijk gemaakt bij de waterschapsfusie. De provincie was wel belangrijk, vanwege subsidie.

Het was vooral de Rabobank Betuwe in Heteren die de nodige support gaf in de personen van Cees de Vos en de begeleidster Paulina de Vries. Toen de Provincie Gelderland toch akkoord ging met Hans van Leeuwen als voorzitter, een subsidie van € 13.000,- toezegde en de initiatiefgroep eveneen € 13.000,- bijeen geharkt had, werd op 22 december 2001 het beluit genomen om tot oprichting over te gaan. De oprichtingsvergadering was op 19 maart 2002. De witte vlek in het rivierengebied was daarmee ingekleurd.

In september 2003 kwam Otto Vloedgraven in dienst als coördinator. Hij heeft tot zijn afscheid in 2009 veel werk gedaan voor het opzetten van hoogstamboomgaarden en voor de opvang van overwinterende ganzen en het verwerven van subsidies daarvoor. Zijn taken zijn in 2010 overgenomen door Bert van Setten. Later, in 2015 is Kees Mientjes coordinator van onze vereniging geworden. Voorzitter Hans van Leeuwen nam afscheid in 2008 en vicevoorzitter Evert Reijers hanteerde toen een half jaar lang de voorzittershamer. In 2009 werden onze statuten uitgebreid, de verenigingsnaam veranderd in Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL), kwam Roelf de Boer als nieuwe voorzitter en volgde Evert Oskam als secretaris Bram de Boer op. Bram had in 2003 het secretariaat overgenomen van Arnold Peters.

 

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland