Winter

Natuurinclusief Betuws Boeren

Vierentwintig agrarische ondernemers in de Betuwe en Land van Maas en Waal zijn in dit project in 2020 gestart met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf. De deelnemers komen uit de fruitteelt, akkerbouw, melkveehouderij en boomteelt en gaan de komende drie jaar in de praktijk onderzoeken wat de natuur op, rond en onder het bedrijf te bieden heeft voor een duurzame landbouw en veilige voedselproductie.

In het project Natuurinclusief Betuws Boeren gaan ondernemers aan de slag met het realiseren van meer biodiversiteit op hun bedrijf. Hiermee dragen ze bij aan een mooier landschap en benutten ze de toegenomen biodiversiteit wat zorgt voor het aantrekken van meer insecten voor een natuurlijke plaagbestrijding. Dit betekent minder input van gewasbeschermingsmiddelen, een betere bestuiving en een betere bodemleven  

Binnen dit project in een lerend netwerk met boeren, adviseurs, onderzoekers gaan deelnemers experimenteren met diverse maatregelen over een periode van 3 jaar (2020-2022).

Maatregelen per sector in 2020

  • De boomtelers starten met grasbanen en bloemenstroken tussen de rijen met laanbomen. Met de bloemenmengsels willen ze bereiken dat er meer insecten en natuurlijke vijanden komen voor natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten;  het gebruik van insecticiden kan dan minder worden.  In de zwartstroken onder de bomen gaan ze machines inzetten voor mechanische onkruidbestrijding.
  • De fruittelers zaaien bloemenstroken tussen de rijen. Vooraf is gekeken naar de samenstelling van het bloemenmengsel; hiermee willen ze de biodiversiteit bevorderen om meer bijen aan te trekken en natuurlijke plaagbestrijding te bevorderen.
  • De akkerbouwers zetten in op de toepassing van meerjarige akkerranden. Dit doen zij door een mengsel te kiezen met meerjarige kruiden. Het voordeel hiervan is dat de grond niet meer geploegd hoeft te worden,  waardoor voedsel en schuilplaatsen beschikbaar blijven voor de insecten.
  • De melkveehouders starten met de uitwisseling van de ervaringen met kruidenrijk grasland. Ze kijken daarbij naar het optimale beheer voor het goed in stand houden van kruidenrijk grasland. Het hooi van het kruidenrijke grasland wordt gevoerd aan jongvee en/of droge koeien voor een betere gezondheid van de dieren en daardoor minder gebruik van antibiotica.

Lerend Netwerk

De deelnemers wisselen dit jaar ervaringen uit door op bezoek te gaan bij collega’s in de eigen sector maar ook in andere sectoren. Daarbij zien ze vernieuwingen die ook in hun eigen sector toepasbaar zijn; daarbij hoeven ze het wiel niet opnieuw uit te vinden als ze de ervaring uit andere sectoren kunnen gebruiken.

Deelnemende partijen

Agrarische Natuurvereniging Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor zijn de initiatiefnemers van dit project. Dit project sluit perfect aan op het voorgaande project, mede gefinancierd door Rabobank West Betuwe, waarin deelnemers hagen en bloemrijke akkerranden hebben gerealiseerd op hun bedrijven met als doel meer biodiversiteit en een mooier landschap te creëren. 

Nieuws

Producten

Download hieronder de leaflets met de eerste leerervaringen uit de verschillende sectoren met natuurinclusieve landbouw in de Betuwe: 

   

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 

en de lokale Rabobanken

 

 

 

 

 

Natuurinclusief Betuws Boeren presenteert zich in video

Vier deelnemers vertellen enthousiast in een video over hun deelname aan het project Natuurinclusief Betuws Boeren.

Contactinformatie

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld

M 06 44 68 21 51
E info@anvlingestreek.nl

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland