Zomer

Home

ALV voorjaar 2020

Vanwege het coronavirus is ook onze voorjaars ALV uitgesteld. De geplande datum van 1 april gaat om bergrijpelijke redenen niet door. De najaars ALV zal op woensdag 25 november plaatsvinden.

 

Planet proof

Op dit moment worden ons veel vragen gesteld over Planet Proof van Friesland Campina. Een paar korte opmerkingen:

- Als u ANLb contracten heeft, dan kunt u deze gebruiken en uw contract inzien op mijn boerennatuur.

- Heeft u geen ANLb contracten, dan kunt u zelf BBM contracten afsluiten met Friesland Campina. 

Voorlopig weet de ANV Lingestreek/Collectief Rivierenland nog niets definitiefs over de te volgen procedure. Als u vragen heeft kunnen we alleen adviseren contact op te nemen met Friesland Campina.

 

Natuurinclusief Betuws Boeren

Betuwse  boeren  aan de slag met  natuurinclusieve landbouw

 

Boeren in de Betuwe starten dit jaar met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf. Vierentwintig ondernemers, afkomstig uit de fruitteelt, akkerbouw, melkveehouderij en boomteelt gaan in de praktijk leren wat de natuur op, rond en onder het bedrijf te bieden heeft voor een duurzame landbouw en veilige voedselproductie.

In een lerend netwerk met boeren, adviseurs, onderzoekers gaan ze het komend jaar verder experimenteren met de toegepaste en nieuwe vergroeningsmaatregelen. Natuurvereniging Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor zijn de initiatiefnemers van dit project met de titel ‘Natuurinclusief Betuws Boeren’. Dit project sluit perfect aan op het voorgaande project, waarin deelnemers hagen en bloemrijke akkerranden hebben gerealiseerd op hun bedrijven met als doel meer biodiversiteit en een mooier landschap te creëren. 

Deze aanwezige biodiversiteit willen de deelnemers in dit nieuwe driejarige project beter leren in te passen binnen hun teelten op hun bedrijven. Door zich verder te verdiepen in de maatregelen en mogelijkheden binnen de verschillende teelten.

Deze inspanning zal leiden tot een mooier landschap, minder belasting van het milieu en een duurzame voedselproductie. Daarnaast kunnen deze deelnemers aan hun collega’s en afnemers laten zien wat hiervoor nodig is.

De ondernemers gaan per sector met 1 of 2 maatregelen aan de slag op hun het bedrijf. Een deelnemer werkt bijvoorbeeld aan het verhogen van de organische stof in de bodem, wat leidt tot een betere benutting van de mineralen en zorgt voor dat de bodem het water beter vasthoudt. Een andere maatregelen is het zaaien van bloemenstroken tussen fruitbomen. De resultaten van alle maatregelen zullen vervolgens beoordeeld worden en waar nodig bijgestuurd worden om tot een optimaal resultaat te komen. Alle deelnemers krijgen hier begeleiding bij van adviseurs uit hun eigen sector.

 

Bijlage: foto: Fruittelers bekijken welke bijdrage de bloemenrand levert aan een betere bestuivin

 

 
 
 

 

 

 

 

Wat is agrarische natuurbeheer?

Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. De belangrijkste functie van de landbouwgronden is normaal gesproken productie. Boeren worden zich steeds meer bewust van de rol die zij hebben bij de inrichting van het landschap en het landschapsonderhoud.

Bij zijn werkzaamheden houdt hij steeds meer rekening met de natuurlijk flora en fauna op zijn land. Dat kan zijn door de leefomstandigheden van de weidevogels te verbeteren door later te maaien, langs sloten een strook niet te maaien enz. De overheid stimuleert deze manier van boeren en stelt daarvoor subsidies beschikbaar.

 

Wat doet de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

Daar waar mensen en ondernemingen dezelfde doelen en belangen hebben, ontstaat de behoefte aan een klankbord. Hoe regel ik mijn zaken? Hoe doen anderen dat? Soms is deelname aan een agrarische natuurvereniging zelfs voorwaarde om door de overheid beschikbare gelden voor landschapsbeheer op het eigen bedrijf, voorwaarde om voor subsidies van de overheid in aanmerking te komen.

Een voorbeeld daarvan zijn de subsidies voor het weidevogelbeheer. De overheid (EU - Rijk - Provindie - Gemeente) stelt subsidies voor stimulerende maatregelen ter beschikking als een aantal boeren met aangrenzende percelen aan zo’n programma willen deelnemen, zodat men tot een gebied komt van tenminste 100 ha. Daarvoor heeft men praktisch altijd meerdere perceelsbeheerders nodig. ANVL organiseert dit en biedt het namens de deelnemende perceelsbeheerders aan voor meerjarige subsidie uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Sinds 2016 is er een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer  (ANLB) opgestart door de overheid. De laatste contracten van het SNL worden uitgediend en zoals bekend mag worden versteld, worden nieuwe contracten voor weidevogelbeheer en landschapselementen verzorgt door het Collectief Rivierenland. Voor meer info, neem contact op met onze coordinator Corine Weiman, corine.weiman@collectiefrivierenland.nl.

Om er zeker van te zijn dat ANVL deskundig is en integer handelt heeft ANVL moeten aantonen dat zij daartoe in staat is. Daarop heeft ANVL het Certificaat Agrarisch natuurbeheer van de Stichting Certificering SNL gekregen. 

Ook heeft ANVL een LandschapsOnderhoudsPloeg, de LOP. Deze ploeg onderhoudt het landschap in de breedste zin van het woord. Zij verrichten werkzaamheden voor particulieren, bedrijven en overheden. Het knotten van wilgen is een activitieit die vanaf het eerste uur wordt uitgeoefend, daarnaast behoort het snoeien van hoogstamfruit ook tot hun werkzaamheden. Maar ook voor het onderhoud van een particuliere tuin draaien ze hun hand niet om. Voor meer info, coordinator Corine Weiman, corine.weiman@anvlingestreek.nl of 06 44 68 21 51.

 

Wat is het doel van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

 • Stimuleren dat men zich verantwoordelijk voelt voor versterking, behoud en beheer van de streekeigen natuur
 • Behartigen van collectieve belangen van haar leden, agrarisch en niet-agrarisch
 • Behartigen van individuele belangen op verzoek van één of meer leden
 • Rechten bedingen en verplichtingen aangaan namens de leden, indien wenselijk of noodzakelijk.

Het doel is uitgebreid omschreven in de statuten van de vereniging.

 

Hoeveel leden heeft de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

Op 1 januari 2019 had ANVL 302 leden.
205 leden  hebben het agrarisch beroep als hoofdberoep
  2 leden  zijn eigenaar van een hoogstamboomgaard
  95 leden  zijn niet-agrariër of voeren dat beroep slechts als nevenberoep uit.

 

Gegevens van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL):

 • Landschapscoördinator: Corine Weiman, Waalbandijk 82, 4054 MG Echteld, telefoon 06 44 68 21 51 email corine.weiman@anvlingestreek.nl
   
 • Bank: RABO bank rekening (IBAN) NL43 RABO 0347 9112 18
   
 • Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 0913 7480
   
 • Rijksdienst voor Ondernemers (RVO): Relatienummer 2017 97 187
 • AVG: privacyverklaring 

 

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland