Winter

Home

ALV 27 november 2019

Op woensdag 27 november wordt de ALV gehouden. Onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Als spreker hebben we uitgenodigd Herman Janssen van de Nootsaeck adviesgroep. 

Notulen 27 maart 2019

Begroting 2020

 

Afgelopen voorjaar is er een nieuw project van start gegaan, het project Betuwe Bijenlandschap

Betuwse boeren werken aan biodiversiteit

In de frisse stralen van de lentezon staken boeren en vrijwilligers zaterdagmorgen de handen uit de mouwen. Op Melkveehouderij Mulder in Driel hielpen ook de kinderen enthousiast mee met het aanplanten van struiken. In Kesteren is langs de Cuneraweg -van Rhenen naar Ochten- gestart met het planten van verschillende struiksoorten. De start van het project "Betuwe Bijenlandschap" is hiermee een feit. Belangrijk doel van dit project is de biodiversiteit te vergroten om ook met name voor bijen en vlinders een goede leefomgeving te creëren. 

 

 Project 'Betuwe Bijenlandschap'

 De struiken zijn voorlopig nog klein, maar in de komende wekenworden er ook nog stroken met bloemen gezaaid. Over een paar maanden vormt de Betuwe een kleurig geheel waar bijen, vlinders en insecten   prima gedijen. Op diverse plaatsen in de Betuwe doen ruim 20 boeren mee aan het gezamenlijke project 'Betuwe Bijenlandschap'. Het verbinden van boerenland en natuur is best lastig, maar biedt ook kansen. De   Cooperative Betuwse Fruitmotor en de Agrarische Natuurverenigingen Tieler en Culemborger waarden en Lingestreek zijn met belangrijke steun van Rabobank West Betuwe aanjagers van dit project. 

 Inpassen in bedrijven

 Bijzonder is dat de boerenin veel gevallen geen subsidie krijgen, maar dat ze juist op zoek gaan naar hoe ze (nieuwe) natuur kunnen inpassen in de bedrijfsvoering en deze tot waarde kunnen maken. Een   voorbeeld is dat in de bloemenen hagen natuurlijke plaagbestrijders aanwezig zijn. Meer natuur brengt meer balans in de teelt waardoor mogelijk minder gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen   nodig zijn bij fruittelers, boomkwekers en akkerbouwers. 

Verbinding

Binnen het project wordt kennis gedeeld en worden boer, burger en vrijwilliger met elkaar in contact gebracht. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Dit project is een mooie stap op weg om biodiveristeit weer op de agenda te krijgen. Bent u (als boer of vrijwilliger) ook geinteresseerd, dan kunt u contact met ons opnemen!

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ANV Lingestreek of de Coop. Betuwse Fruitmotor

ANV Lingestreek                                        de Cooperatieve Betuwse Fruitmotor     

 

Henk van Ziel,ecoloog                                Henri Holster

info@anvlingestreek.nl                               henri@defruitmotor.nl

06 4460 0419                                            06 1627 4450

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat is agrarische natuurbeheer?

Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. De belangrijkste functie van de landbouwgronden is normaal gesproken productie. Boeren worden zich steeds meer bewust van de rol die zij hebben bij de inrichting van het landschap en het landschapsonderhoud.

Bij zijn werkzaamheden houdt hij steeds meer rekening met de natuurlijk flora en fauna op zijn land. Dat kan zijn door de leefomstandigheden van de weidevogels te verbeteren door later te maaien, langs sloten een strook niet te maaien enz. De overheid stimuleert deze manier van boeren en stelt daarvoor subsidies beschikbaar.

 

Wat doet de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

Daar waar mensen en ondernemingen dezelfde doelen en belangen hebben, ontstaat de behoefte aan een klankbord. Hoe regel ik mijn zaken? Hoe doen anderen dat? Soms is deelname aan een agrarische natuurvereniging zelfs voorwaarde om door de overheid beschikbare gelden voor landschapsbeheer op het eigen bedrijf, voorwaarde om voor subsidies van de overheid in aanmerking te komen.

Een voorbeeld daarvan zijn de subsidies voor het weidevogelbeheer. De overheid (EU - Rijk - Provindie - Gemeente) stelt subsidies voor stimulerende maatregelen ter beschikking als een aantal boeren met aangrenzende percelen aan zo’n programma willen deelnemen, zodat men tot een gebied komt van tenminste 100 ha. Daarvoor heeft men praktisch altijd meerdere perceelsbeheerders nodig. ANVL organiseert dit en biedt het namens de deelnemende perceelsbeheerders aan voor meerjarige subsidie uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Sinds 2016 is er een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer  (ANLB) opgestart door de overheid. De laatste contracten van het SNL worden uitgediend en zoals bekend mag worden versteld, worden nieuwe contracten voor weidevogelbeheer en landschapselementen verzorgt door het Collectief Rivierenland. Voor meer info, neem contact op met onze coordinator Corine Weiman, corine.weiman@collectiefrivierenland.nl.

Om er zeker van te zijn dat ANVL deskundig is en integer handelt heeft ANVL moeten aantonen dat zij daartoe in staat is. Daarop heeft ANVL het Certificaat Agrarisch natuurbeheer van de Stichting Certificering SNL gekregen. 

Ook heeft ANVL een LandschapsOnderhoudsPloeg, de LOP. Deze ploeg onderhoudt het landschap in de breedste zin van het woord. Zij verrichten werkzaamheden voor particulieren, bedrijven en overheden. Het knotten van wilgen is een activitieit die vanaf het eerste uur wordt uitgeoefend, daarnaast behoort het snoeien van hoogstamfruit ook tot hun werkzaamheden. Maar ook voor het onderhoud van een particuliere tuin draaien ze hun hand niet om. Voor meer info, coordinator Corine Weiman, corine.weiman@anvlingestreek.nl of 06 44 68 21 51.

 

Wat is het doel van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

 • Stimuleren dat men zich verantwoordelijk voelt voor versterking, behoud en beheer van de streekeigen natuur
 • Behartigen van collectieve belangen van haar leden, agrarisch en niet-agrarisch
 • Behartigen van individuele belangen op verzoek van één of meer leden
 • Rechten bedingen en verplichtingen aangaan namens de leden, indien wenselijk of noodzakelijk.

Het doel is uitgebreid omschreven in de statuten van de vereniging.

 

Hoeveel leden heeft de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

Op 1 januari 2019 had ANVL 302 leden.
205 leden  hebben het agrarisch beroep als hoofdberoep
  2 leden  zijn eigenaar van een hoogstamboomgaard
  95 leden  zijn niet-agrariër of voeren dat beroep slechts als nevenberoep uit.

 

Gegevens van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL):

 • Landschapscoördinator: Corine Weiman, Waalbandijk 82, 4054 MG Echteld, telefoon 06 44 68 21 51 email corine.weiman@anvlingestreek.nl
   
 • Bank: RABO bank rekening (IBAN) NL43 RABO 0347 9112 18
   
 • Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 0913 7480
   
 • Rijksdienst voor Ondernemers (RVO): Relatienummer 2017 97 187
 • AVG: privacyverklaring 

 

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland