Lente

Home

Help de weidevogels in de Betuwe!

Heeft u belangstelling voor weidevogels? Vindt u het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in de Betuwe beschermd worden? En bent u graag buiten actief? Volg dan de cursus weidevogelbescherming en word een actieve weidevogelvrijwilliger. De weidevogelgroep Overbetuwe, het Collectief Rivierenland, de ANV Lingestreek en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren deze driedaagse cursus voor nieuwe vrijwilligers. Heeft u belangstelling? Meld u dan aan via de site van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De cursus bestaat uit drie theorieavonden en begeleiding in de praktijk. De avonden vinden plaats op dinsdag 29 januari, 12 februari en 16 april op het akkerbouwbedrijf van de familie Weiman, Waalbandijk 82 in Echteld. Deelname is gratis.
Coördinator vrijwillige weidevogelbescherming Karen Hinkamp van SLG verzorgt de cursus. In drie avonden behandelt zij de theorie. Tijdens de praktijk leert u kijken naar weidevogels, waarnemen van bepaald gedrag, hoe zoekt u het beste de nesten en hoe beschermt u nesten?

Vrijwilligers zijn onmisbaar

In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit hun overwinteringsgebieden. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van boeren en loonwerkers kunnen weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot brengen. Dankzij de inzet van vrijwillige weidevogelbeschermers worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. Helpt u mee?

SLG coördineert al 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van materialen, informatie en advies. Daarnaast worden alle resultaten verzameld en verwerkt.

Programma en locatie

• 29 januari 2019, 20.00-22.00 uur: Vrijwillige Weidevogelbescherming, Nesten opzoeken, Beschermingsmaatregelen, De moderne landbouw.
• 12 februari 2019, 20.00-22.00 uur: Biologie en gedrag van weidevogels, Registratie van gegevens, Organisatie vrijwilligerswerk.
• 16 april 2019, 20.00-22.00 uur: Methodisch tellen van weidevogels: broedparen- en gezinnentelling

Cursuslocatie: Akkerbouwbedrijf van de familie Weiman, Waalbandijk 82 in Echteld.
Na opgave voor deze cursus, via de site van SLG,  ontvangt u meer informatie over het programma.

 

Corine Weiman wordt Nieuwe Coördinator van Lingestreek

Er gaat iets veranderen in de organisatie van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek.

Nadat de huidige coördinator Kees Mientjes had aangegeven dat hij zijn werk voor Lingestreek niet meer kan combineren met zijn andere werkzaamheden is het bestuur aan de slag gegaan met het zoeken naar een nieuwe coördinator. Die zoektocht bracht ons bij de huidige secretaris. Na een afweging heeft het bestuur besloten om de kwaliteiten van Corine Weiman - de huidige secretaris - verder in te zetten in het dagelijkse werk van onze vereniging, maar ook om continuïteit in de organisatie te houden. Dit laatste is extra belangrijk omdat de omgeving van onze vereniging stevig in beweging is.

Corine kent de ins en outs van het werk, en heeft ook de zorgvuldigheid contracten/zaken  netjes af te wikkelen.

Kortom het werk gaat door en u kunt Corine per 1 februari benaderen op nummer 06-44682151

Het contactadres blijft hetzelfde, info@anvlingestreek.nl.

NB. Gezien deze veranderingen is de vereniging weer op zoek naar nieuwe bestuursleden.

 

 

Wat is agrarische natuurbeheer?

Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. De belangrijkste functie van de landbouwgronden is normaal gesproken productie. Boeren worden zich steeds meer bewust van de rol die zij hebben bij de inrichting van het landschap en het landschapsonderhoud.

Bij zijn werkzaamheden houdt hij steeds meer rekening met de natuurlijk flora en fauna op zijn land. Dat kan zijn door de leefomstandigheden van de weidevogels te verbeteren door later te maaien, langs sloten een strook niet te maaien enz. De overheid stimuleert deze manier van boeren en stelt daarvoor subsidies beschikbaar.

 

Wat doet de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

Daar waar mensen en ondernemingen dezelfde doelen en belangen hebben, ontstaat de behoefte aan een klankbord. Hoe regel ik mijn zaken? Hoe doen anderen dat? Soms is deelname aan een agrarische natuurvereniging zelfs voorwaarde om door de overheid beschikbare gelden voor landschapsbeheer op het eigen bedrijf, voorwaarde om voor subsidies van de overheid in aanmerking te komen.

Een voorbeeld daarvan zijn de subsidies voor het weidevogelbeheer. De overheid (EU - Rijk - Provindie - Gemeente) stelt subsidies voor stimulerende maatregelen ter beschikking als een aantal boeren met aangrenzende percelen aan zo’n programma willen deelnemen, zodat men tot een gebied komt van tenminste 100 ha. Daarvoor heeft men praktisch altijd meerdere perceelsbeheerders nodig. ANVL organiseert dit en biedt het namens de deelnemende perceelsbeheerders aan voor meerjarige subsidie uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Sinds 2016 is er een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer  (ANLB) opgestart door de overheid. De laatste contracten van het SNL worden uitgediend en zoals bekend mag worden versteld, worden nieuwe contracten voor weidevogelbeheer en landschapselementen verzorgt door het Collectief Rivierenland. Voor meer info, neem contact op met onze coordinator Kees Mientjes, keesmientjes@collectiefrivierenland.nl.

Om er zeker van te zijn dat ANVL deskundig is en integer handelt heeft ANVL moeten aantonen dat zij daartoe in staat is. Daarop heeft ANVL het Certificaat Agrarisch natuurbeheer van de Stichting Certificering SNL gekregen. 

Ook heeft ANVL een LandschapsOnderhoudsPloeg, de LOP. Deze ploeg onderhoudt het landschap in de breedste zin van het woord. Zij verrichten werkzaamheden voor particulieren, bedrijven en overheden. Het knotten van wilgen is een activitieit die vanaf het eerste uur wordt uitgeoefend, daarnaast behoort het snoeien van hoogstamfruit ook tot hun werkzaamheden. Maar ook voor het onderhoud van een particuliere tuin draaien ze hun hand niet om. Voor meer info, coordinator Kees Mientjes, kees.mientjes@anvlingestreek.nl of 06 57 26 79 63.

 

Wat is het doel van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

 • Stimuleren dat men zich verantwoordelijk voelt voor versterking, behoud en beheer van de streekeigen natuur
 • Behartigen van collectieve belangen van haar leden, agrarisch en niet-agrarisch
 • Behartigen van individuele belangen op verzoek van één of meer leden
 • Rechten bedingen en verplichtingen aangaan namens de leden, indien wenselijk of noodzakelijk.

Het doel is uitgebreid omschreven in de statuten van de vereniging.

 

Hoeveel leden heeft de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL)?

Op 1 januari 2019 had ANVL 302 leden.
205 leden  hebben het agrarisch beroep als hoofdberoep
  2 leden  zijn eigenaar van een hoogstamboomgaard
  95 leden  zijn niet-agrariër of voeren dat beroep slechts als nevenberoep uit.

 

Gegevens van de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek (ANVL):

 • Landschapscoördinator Kees Mientjes, Berghof 36, 6932 JS  Westervoort, telefoon 06 57 26 79 63, email kees.mientjes@anvlingestreek.nl
   
 • Bank: RABO bank rekening (IBAN) NL43 RABO 0347 9112 18
   
 • Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 0913 7480
   
 • Rijksdienst voor Ondernemers (RVO): Relatienummer 2017 97 187
 • AVG: privacyverklaring 

 

Contactinformatie

Secretariaat
Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
T (0344) 61 44 83

Secretaris
Corine Weiman

ANV Lingestreek is onderdeel van het Collectief Rivierenland